رئیس زندان شیروان در بازدید از کارگاههای حرفه آموزی زندان شیروان :با ایجاد اشتغال برای زندانی زمینه اصلاح وی فراهم می شود

رئیس زندان شیروان در بازدید از کارگاههای حرفه آموزی زندان شیروان :با ایجاد اشتغال برای زندانی زمینه اصلاح وی فراهم می شود

ادامه مطلب »

Recent Posts