انتصاب موسوی بهار به سمت” مشاور امور بانوان” از سوی بلوکی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی، به موجب حکمی ” سیده شوکت موسوی بهار” به سمت مشاور امور بانوان اداره کل زندانهای خراسان شمالی منصوب شد.

انتصاب موسوی بهار به سمت" مشاور امور بانوان" از سوی بلوکی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی، به موجب حکمی " سیده شوکت موسوی بهار" به سمت مشاور امور بانوان اداره کل زندانهای خراسان شمالی منصوب شد.

ادامه مطلب »

Recent Posts