در راستای اجرای مصوبات استاندار خراسان شمالی در بازدید از زندان صورت گرفت : اشتغال به کار ۱۰۰ درصدی مددجویان بند نسوان زندان بجنورد و اختصاص سه مکان جهت عرضه صنایع دستی مددجویان

در بازدیداخیر شجاعی استاندار خراسان شمالی از زندان بجنورد هفت مصوبه در راستای اشتغال زندانیان ...

ادامه مطلب »

Recent Posts