مقالات

اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر افکار خودکشی و خودآگاهی معتادین مرد

اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم بر افکار خودکشی و خودآگاهی معتادین مرد ابراهیم ابراهیمی ثانی[۱]، طلعت تازیکی[۲]، نازنین ابراهیمی ثانی[۳] چکیده یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری بر افکار خودکشی، آموزش مهارت های خودآگاهی و کنترل خشم است. پژوهش حاضر با هدف، تاثیر آموزش مهارت کنترل خشم بر افکار خودکشی و خود آگاهی معتادین مرد انجام شد. مطالعه شبه تجربی ...

ادامه مطلب »

بررسی رابطه بین سوءمصرف مواد مخدر و عوارض روانی- اجتماعی آن در خانواده معتادان استان خراسان شمالی (مطالعه موردی فرزندان خانواده )

بررسی رابطه بین سوءمصرف مواد مخدر و عوارض روانی- اجتماعی آن  در خانواده معتادان  استان خراسان شمالی (مطالعه  موردی فرزندان خانواده ) پژمان پروین[۱] ؛ ابراهیم ابراهیمی ثانی[۲] چکیده: بیماری اعتیاد بعنوان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی در دنیا شناخته می شود و مشکل چند وجهی است که بر فرد، خانواده و اجتماع تاًثیر می گذارد. امروزه از دیدگاه علم ...

ادامه مطلب »

درآمدي بر تقواي حضور و ستيز

درآمدي بر تقواي حضور و ستيز ابراهيم ابراهيمي ثاني چكيده واقعيت امر اين است كه عصر ما به ظاهر عصر پيشرفت و ترقي مدرنيت، تشعشع افكار، رشد انديشه ها، دنيايي با فرصت هاي طلايي، عصر قمر و اتم است ولي اگر پرده تعصب را از جلوي چشم برداريم، اگر سطلي آب خنك بر سر خود بريزيم، چرت ما يكباره بهم ...

ادامه مطلب »

بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي مديران با فرهنگ سازماني

هدف اساسی این پژوهش، بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي مديران با فرهنگ سازماني كاركنان زندانهاي خراسان شمالي است. روش تحقيق توصيفي- پيمايش از نوع كاربردي است. جامعه آماري این پزوهش شامل مديران وكاركنان زندانهاي خراسان شمالي كه 250 نفر بوده و با استفاده از جدول كرجسي مورگان 40 نفر مدير (عالي و مياني) و 80 نفر از كاركنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري به ترتيب شامل دو پرسش نامه ذهنيت فلسفي با 60 گويه و ضريب پايايي 81% و پرسش نامه فرهنگ سازماني با 60 گويه و ضريب پايايي 87% بر اساس طيف ليكرت است. براي تجزيه و تحليل داده ها ي پژوهش و تصميم گيري در مورد رد یا تاييد فرضيه ها از روش ضريب همبستگي پيرسون و جهت پيش بيني تاثير هر يك از ابعاد ذهنيت فلسفي مديران بر شاخص هاي فرهنگ سازماني از رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين ذهنيت فلسفي مديران و فرهنگ سازماني كاركنان با سطح اطمينان 95 درصد و ضريب همبستگي 56/. رابطه معناداري وجود دارد. همچنين تحليل مدل رگرسيوني نشان داد كه ذهنيت فلسفي مديران توانسته 31% واريانس متغير فرهنگ ساماني كاركنان را پيش بيني كند و در مجموع 39 درصد از تغييرات فرهنگ سازماني توسط ابعاد ذهنيت فلسفي پيش بيني مي شود كه بعد انعطاف پذيري و جامعيت ذهنيت فلسفي بيشترين تاثير را بر فرهنگ سازماني كاركنان دارد.

ادامه مطلب »

روش های تغییر واصلاح رفتار

روش های تغییر واصلاح رفتار در این مبحث روشها و اصولی مورد بحث قرار می گیرند که معلمان را در هدایت رفتارهای تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه یاری می دهند.

ادامه مطلب »

روابط عمومی دیجیتال

به‌ نظر می‌آید در زمانه‌ای‌ به‌ سر می‌بریم‌ که‌ خیلی‌ نمی‌توان‌ یکپارچه‌ و تخت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرد؛  می‌خواهم‌ بگویم‌ ‌ این‌ زمانه‌، زمانه‌ جزیره‌ای‌ نیست؛‌ بلکه‌ یک‌ زمانه‌ مجمع‌ الجزایری‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ ما با هویت‌های‌ منفرد سروکار داریم‌ و نه‌ با هویت‌های‌ یکپارچه‌، در واقع‌ قصد دارم‌ بحثم‌ را از این‌ نکته‌ شروع‌ کنم‌ که ‌در ...

ادامه مطلب »