مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) مناقصه شماره ۲-۹۷ اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای تعمیر و تجهیز ندامتگاه اسفراین را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل زندانهای خراسان شمالی

آگهی مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) مناقصه شماره ۱-۹۷ اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای تعمیر و تجهیز ندامتگاه بجنورد را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) مناقصه شماره ۱-۹۶ اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای تکمیل محوطه سازی ، جاده دسترسی ، انبار و دژبانی پروژه زندان جدید اسفراین را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه خودرویی

  آگهی مناقصه(نوبت اول) اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردخودروهای موردنیازبرای ایاب وذهاب واعزام وبدرقه خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهتدریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۱۹/۵/۹۶ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۶/۵/۹۶ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام خواهدشد.مبلغ ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه بهداشت ودرمان،نگهبانی و اداری

آگهی مناقصه(نوبت اول) اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردتامین نیروی موردنیازدرواحد بهداشت ودرمان،نگهبانی و اداری خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۱۹/۵/۹۶ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۶/۵/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام ...

ادامه مطلب »

آگهی مناقصه(نوبت اول و دوم )

آگهی مناقصه(نوبت اول) اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردتامین نیروی موردنیازدرواحد بهداشت ودرمان،نگهبانی و اداری خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۴ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۷/۳/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام ...

ادامه مطلب »