یکی از مهم‌ترین و حماسی‌ترین عملیات رزمندگان ما در طول دفاع مقدس، در روز سوم خرداد با حماسه بزرگ فتح خرمشهر شکل گرفت.

یکی از مهم‌ترین و حماسی‌ترین عملیات رزمندگان ما در طول دفاع مقدس، در روز سوم خرداد با حماسه بزرگ فتح خرمشهر شکل گرفت.