گزارش تصویری مسابقات ورزشی سربازان وظیفه زندانهای منطقه یک کشوری به میزبانی استان خراسان شمالی

گزارش تصویری مسابقات ورزشی سربازان وظیفه زندانهای منطقه یک کشوری به میزبانی اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی