بازدید جمعی از قضات مرکز خراسان شمالی از زندان بجنورد

جمعی از مسئولین قضایی و قضات مرکز استان از مجتمع های اشتغال و حرفه آموزی زندان بجنورد بازدید نمودند . ( گزارش تصویری )