هفته دفاع مقدس، هنگامه پاس داشت یاد ونام شهیدان و ایثارگران هشت سال حماسه و پای مردی، بر ملت شریف ایران، فرخنده باد. بسیج و روابط عمومی اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی

هفته دفاع مقدس، هنگامه پاس داشت یاد ونام شهیدان و ایثارگران هشت سال حماسه و پای مردی، بر ملت شریف ایران، فرخنده باد. بسیج و روابط عمومی اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی