مدیر کل زندان های خراسان شمالی : ارتقاء سطح سلامت زندانیان با استفاده از برنامه های آموزشی و پیشگیری

مدیر کل زندان های خراسان شمالی : ارتقاء سطح سلامت زندانیان با استفاده از برنامه های آموزشی و پیشگیری