مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : مدیریت منابع انسانی مهم ترین سرمایه سازمانی است.

مدیر کل زندانهای خراسان شمالی : مدیریت منابع انسانی مهم ترین سرمایه سازمانی است.