عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی دادگستری کل استان خراسان شمالی در بازدید از زندان اسفراین : حفظ حقوق شهروندی و تکریم زندانیان ، ثمره نظام زندانبانی اسلامی است

در راستای سیاست های کلان قوه قضائیه و بررسی وضعیت قضایی مددجویان واقدامات جاری در زندان محجوب معاون قضایی دادگستری کل استان از زندان اسفراین بازدید کرد .

عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی دادگستری کل استان خراسان شمالی هدف از این بازدید را نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به حقوق شهروندی زندانیان وگام برداشتن  در راستای کاهش جمعیت کیفری دانست و اظهار داشت : رعایت حقوق شهروندی زندانیان یكی از رویكردهای اصلی دستگاه قضایی و سازمان زندانهادر زندان است.

محجوب با مثبت و مطلوب ارزیابی نمودن اوضاع کلی زندان اسفراین و تقدیر از زحمات رئیس و کارکنان این زندان اظهار داشت : حفظ حقوق شهروندی و تکریم زندانیان ،ثمره نظام زندانبانی اسلامی است .

رضایی سرپرست زندان اسفراین که در این بازدید عضو هیئت نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی را همراهی می نمود با اشاره به اقدامات زندان اسفراین در راستای حقوق شهروندی زندانیان به بازدید مستمر مسئولین قضایی از جمله رئیس کل دادگستری استان ، رئیس دادگستری و دادستان و قضات شهرستان اسفراین و همچنین بازدید مستمر و هدفمند محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی از زندان اسفراین اشاره داشت و تصریح کرد : هدف از این بازدید و پیگیریهای مسئولین ، کاهش مشکلات زندانیان و در راستای حفظ حقوق شهروندی آنان می باشد .

شایان ذکر است در این بازدید که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید محجوب معاون قضایی دادگستری کل استان با حضور در داخل بند با تک تک مددجویان دیدار و به درخواستهای آنان رسیدگی نمود .