صدور بیش از ۱۰۸۲گواهینامه اشتغال محور توسط مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان برای مددجویان زندانهای خراسان شمالی

کمیته تخصصی اشتغال زندانهای خراسان شمالی به ریاست محمدی مدیر کل زندانهای استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد .

رئیس شورای اشتغال و حرفه آموزی زندانهای خراسان شمالی با تشریح فعالیت های حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای زندانیان را منوط به برنامه ریزی لازم دانست و اعلام داشت: باید فرایندی علمی و تخصصی برای این اقدام مهم و اساسی تعریف کنیم و مدام فعالیت های در حال انجام را مورد ارزیابی قرار دهیم.

مدیرکل و رئیس کمیته تخصصی اشتغال زنداهای خراسان شمالی ضمن تشکر از اعضای کمیته به جهت همکاری دربه ثمر رسیدن تعهد اشتغال وحرفه آموزی وصدور بیش از ۱۰۸۲گواهینامه اشتغال محور توسط مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان ، گسترش فعالیت های حرفه آموزی در زندانها را در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر بسیار مفید دانست و از مسؤلین حوزه اشتغال خواست تا مطالبات مددجویان در حوزه ایجاد اشتغال به ویژه در حوزه صنایع دستی را پیگیری و بنیاد تعاون مواد اولیه لازم را در این حوزه تهیه ودر اختیار مددجویان قرار دهد.

تعامل با دستگاههای اجرایی در راستای اشتغال پایدار و حرفه آموزی زندانیان از نکات مورد تاکید محمدی مدیر کل زندانهای استان در این جلسه بود .