شورای طبقه بندی محکومین حوزه قضایی بجنورد در اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی استان خراسان شمالی

جلسه شورای طبقه بندی محکومین  مواد مخدرحوزه قضایی شهرستان بجنورد با ریاست حجت الاسلام حسن پور قاضی ناظر اردوگاه برگزار گردید.

در این جلسه پرونده ۱۵ نفر از زندانیان بررسی و با درخواست ۹ نفر جهت بندباز و مرخصی موافقت به عمل آمد.

شایان ذکر است همچنین در این جلسه با درخواست ۳ نفر از زندانیان جهت استفاده از پابند الکترونیکی موافقت گردید .