شرکت مدیرکل و کارکنان زندان های خراسان شمالی در اجتماع مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور

شرکت مدیرکل و کارکنان زندان های خراسان شمالی در اجتماع مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور