رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در جمع خانواده زندانیان : راه رسیدن به کمال در اصلاح فرد و خانواده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در جمع خانواده زندانیان : راه رسیدن به کمال در اصلاح فرد و خانواده است.