رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی در زندان بجنورد:تقویت شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها به منظور کمک به کاهش جمعیت کیفری

سید ابراهیم محجوب معاون قضائی دادگستری خراسان شمالی و رئیس شوراهای حل اختلاف با حضور در زندان مرکزی بجنورد از تقویت شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها به منظور ایجاد صلح و سازش و کمک به کاهش جمعیت کیفری زندانها خبر داد.

در جریان بازدید معاون قضایی دادگستری خراسان شمالی از زندان مرکزی بجنورد که مدیر کل زندانها و قضات اجرای احکام شورای حل اختلاف مرکز استان حضور داشتند وضعیت قضایی محکومین شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفت و معاضدت های قضایی لازم ارائه گردید.

مجتبی محمدی مدیرکل زندانهای خراسان شمالی در این بازدید ضمن اهتمام در کاهش جمعیت کیفری زندانها،بازدید قضات از زندانها،تقویت واحدهای مددکاری و شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها،استفاده از حمایت های ستاد دیه و انجمن های حمایت از زندانیان را در کمک به اجرای فرایندهای کاهش جمعیت کیفری بسیار مثمر ثمر دانست.

سید ابراهیم محجوب رئیس شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی نیز با رصد فعالیت های شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانهای استان،انتخاب بعضی از اعضاء شورا را از مددکاران اجتماعی شاغل در زندانها کمک به تسهیل در فرایند صلح و سازش دانست و اظهار داشت:تقویت شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها کمک شایانی به کاهش جمعیت کیفری خواهد نمود.

در این بازدید که مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیزحضور داشت وضعیت قضایی کلیه محکومین شوراهای حل اختلاف در زندان مرکزی بجنورد مورد رسیدگی قرار گرفت و موجبات مساعدت و کمک به آزادی تعدادی از محکومین مالی از سوی این ستاد در جلسه آتی هیئت امناء طرح و فراهم خواهد شد.