در گرامیداشت هفته قوه قضائیه صورت گرفت : موافقت با درخواست تعدادی از مددجویان زندان اسفراین جهت بند باز ومرخصی با تصمیم شورای طبقه بندی

سید آبادی رئیس زندان اسفراین از تصمیم شورای طبقه بندی زندان اسفراین با ریاست هاشمی دادیار جدید ناظر زندان اسفراین مبنی بر اعزام به مرخصی و بند باز تعدادی از مددجویان واجد شرایط در گرامیداشت هفته قوه قضائیه خبر داد .

هاشمی در جلسه شورای طبقه بندی زندان اسفراین ضمن تاکید بر رعایت مقررات و آئین نامه اجرایی سازمان زندانها کاهش جمعیت کیفری زندان را از مهمترین برنامه های دستگاه قضایی برشمرد .

شایان ذکر است در این جلسه با درخواست تعدادی از مددجویان جهت اعزام به مرخصی و بند اشتغال و حرفه آموزی موافقت شد .