حضور غرور آفرین کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا… ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ همراه با دریای خروشان ملت

گزارش تصویری حضور غرور آفرین کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا… ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ همراه با دریای خروشان ملت

حضور کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن

حضور کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا… ۲۲ بهمن

حضور غرور آفرین کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن

حضور غرور آفرین کارکنان زندانهای خراسان شمالی در راهپیمایی یوم ا… ۲۲ بهمن

IMG_4873

IMG_4874

IMG_4899

IMG_5160

IMG_5176