تاکید مدیر کل زندانهای خراسان شمالی بر بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت های موجود دراجرای مطلوب سیاست های تبیین شده سازمانی در حوزه کاهش آسیب رفتار های پرخطر

در اجرای دستورالعمل های سازمانی و تاکیدات مدیر کل زندانهای استان جلسه کمیته کاهش آسیب رفتارهای پر خطر ، در زندان بجنورد با محوریت اجرای دستورالعمل خود زنی ، خودکشی و اعتصاب غذا به ریاست محمدی مدیر کل زندانهای خراسان شمالی تشکیل شد .

محمدی مدیر کل زندانهای استان در این نشست پس از گزارش دبیر جلسه ، بر بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت های موجود دراجرای مطلوب سیاست های تبیین شده سازمانی در حوزه کاهش آسیب رفتار های پرخطرتاکید نمود .

وی گفت : در صورت اجرای دقیق برنامه های فرهنگی ، آموزشی، ورزشی ، هنری  ،بهداشتی ، حرفه آموزی و اشتغال و سایر برنامه های مندرج در طرح کاهش آسیب ، زندانی به آرامش رسیده و از نظر روحی و روانی آمادگی بازگشت سالم به آغوش اجتماع و خانواده را خواهد داشت .

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر نقش دارد، اظهار کرد: کارکنان فرهنگی و تربیتی با یه کار گیری مددجویان در بخش‌های آموزش، فرهنگی، هنری،حرفه آموزی و مخصوصاً ورزش و برنامه‌های قرآنی و عقیدتی نسبت به پرکردن اوقات فراغت مددجویان اقدام کنند. 

مدیرکل زندان‌های استان خراسان شمالی در ادامه نقش مددکاران و رؤسای زندان‌ها را در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و کاهش جمعیت کیفری حائز اهمیت دانست و حضور آنها را در داخل بند ضروری خواند.

محمدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به عوامل خودزنی و خودکشی زندانیان اظهار داشت : باید آسیب‌های پنهان را شناسایی کرده و پس از غربالگری به راههای پیشگیری و مقابله  بپردازیم .

محمدی در خاتمه این نشست بر آموزش پرسنل و مددکاران برای شناسایی افکار، احساسات ، رفتارها ، موقعیت ها و تغییرات فیزیکی که موجب می شود زندانی با شتاب بیشتری به خود آسیب برساند تاکید نمود .