بازدید ۲۰ نفر از قضات محاکم قضایی به همراه رئیس دادگستری بجنورد از زندان مرکز استان

براتی زاده رئیس دادگستری بجنورد به اتفاق ۲۰ نفر از قضات در راستای برنامه های حقوق شهروندی از زندان بجنورد بازدید و به درخواست قضایی بیش از ۲۷۰ نفر از زندانیان رسیدگی نمودند .

رئیس دادگستری بجنورد در حاشیه این بازدید با بیان اینکه بازدید قضات از زندانها نقش زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندان خواهد داشت اظهار داشت : بازدید مستمر قضات از زندانها برکات زیادی برای زندانی و خانواده وی داشته است.

رئیس دادگستری بجنورد یکی از ثمرات بازدید از زندان را ایجاد، حفظ و افزایش روحیه امیدواری در مددجویان عنوان کرد و تصریح کرد: بازدید قضات از زندانها و دیدار چهره به چهره و بدون واسطه با مددجویان، تلاش برای رفع مشکلات و راهنمایی مددجو باعث ایجاد آرامش در محیط ندامتگاه می شود.

حاتمی رئیس زندان مرکزی بجنورد نیز در حاشیه این بازدید ضمن تشکر از قضات و مسئولین قضایی در خصوص توجه به زندانیان ، در سخنانی حضور قضات و مواجهه حضوری با زندانیان را موجب کاهش فشار روحی و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات پرونده قضایی آنان برشمرد.