بازدید ۲۰ نفر از قضات از زندان مرکزی خراسان شمالی

براتی زاده رئیس دادگستری بجنورد و حسن پور قاضی ناظر زندان به اتفاق ۲۰ نفر از قضات در راستای برنامه های حقوق شهروندی از زندان بجنورد بازدید و به درخواست قضایی بیش از ۲۴۰ نفر از زندانیان رسیدگی نمودند.

حاتمی رئیس زندان بجنورد با اعلام این خبر اظهار داشت : در طرح بازديد دوره اي قضات از زندان که در راستای برنامه های کاهش جمعیت کیفری صورت می گیرد مددجویان در دیدارچهره به چهره درخواستهای قضایی خود را مطرح و از سوی مسئولین قضایی رسیدگی می شود .

دراین بازدید که بمدت یک ساعت ونیم طول کشید تمام زندانیانی که درخواست عرض حضوری با قضات راداشتند به بیان مسائل قضایی خود پرداخته ومقامات قضایی نیز ضمن بررسی مسائل مطروحه آنان دستورات لازم درجهت پیگیری را صادرنمودند.