بازدید معاون رئیس کل دادگستری و رئیس دادگاه های تجدید نظر استان خراسان شمالی از زندان بجنورد

حجت الاسلام امانی معاون رئیس کل دادگستری استان ، عسگری مقدم رئیس دادگاههای تجدید نظر استان خراسان شمالی به همراه قضات تجدید نظر با حضوردر زندان مرکزی بجنورد به درخواستهای قضایی مددجویان رسیدگی نمودند .

در این بازدید مقامات قضایی به درخواست بیش از یکصد زندانی رسیدگی و دستورات لازم را صادر نمودند .