بازدید رئیس دادگستری ، معاونین دادستان مرکز استان خراسان شمالی بهمراه قضات دادسرای عمومی و انقلاب از زندان های استان

در راستای برنامه مدون کاهش جمعیت کیفری همزمان رئیس دادگستری اسفراین ، معاونین دادستان مرکز استان و تعدادی دیگر از مراجع قضایی با حضور در زندانهای اسفراین و بجنورد با مددجویان دیدار و به مشکلات قضایی آنان رسیدگی نمودند .

بابا خانی رئیس دادگستری اسفراین به اتفاق تعدادی از قضات دادگستری ، دستجردی ، عباسی و حاجی حسن پور معاونین دادستان بجنورد به همراه پانزده نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد همزمان با حضور در زندان اسفراین و  زندان مرکزی بجنورد با ۳۱۰ نفر از زندانیان دیدار و در خصوص درخواستهای قضایی آنان رهنمودهای لازم را ارائه نمودند .

 این بازدید  در معییت حاتمی رئیس زندان بجنورد ، رضایی سرپرست زندان اسفراین و مددکاران صورت گرفت . پایان خبر / م