بازدید دادستان شیروان از کارگاه اشتغال زندانیان زن حوزه قضایی شیروان

هدایتی نیا دادستان و سید آبادی رئیس زندان شیروان در معیت حاتمی رئیس زندان بجنورد باحضور در بند نسوان زندان بجنورد از محل کار زندانیان زن این زندان بازدید نمودند .

در این بازدید هدایتی نیا با حضور در جمع زندانیان بند نسوان زندان بجنورد و با استماع سخنان و اظهارات مددجویان به مشکلات قضایی و خصوصی تک تک آنان رسیدگی و ارشادات و راهنمایی های لازم را ارائه و با جمع آوری درخواست های آنان دستورات لازم را در جهت مرتفع شدن آنها صادر نمود. پایان خبر / م