بازدیدمسئولین ستادی اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی از زندان اسفراین

جمعی از مسئولین ستادی اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی ، در بازدیدی دوره ای از مجموعه زندان اسفراین بازدید و نسبت به ارزیابی عملکرد این اداره اقدام نمودند.

شایان ذکر است بازدید دوره ای از زندان اسفراین با حضور معاونت اداری و مالی و رؤسای ادارات حفاظت و اطلاعات ، بازرسی ، قضایی ،اشتغال وحرفه آموزی ،فرهنگی وتربیتی،فناوری اطلاعات وارتباطات ، مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج ، امور کارکنان و دبیر خانه ، فرمانده یگان حفاظت ، امور پشتیبانی و نقلیه و بهداشت و درمان صورت گرفت و در این بازدید در ارتباطی چهره به چهره با زندانیان  وسربازان وظیفه مشکلات آنان بررسی شد.

 برگزاری جلسه مسئولین ستادی اداره کل زندانهای خراسان شمالی با مسئولین قسمتهای مختلف زندان اسفراین از برنامه های این بازدید دوره ای بود .

درابتدای این جلسه رضایی سرپرست زندان اسفراین ضمن خیر مقدم به معاونت اداری و مالی  و هیات همراه به تشریح اقدامات انجام گرفته در زندان پرداخت و سپس مسئولین موصوف ضمن تقدیر وتشکر از مسئولین واحدهای زندان به بررسی مشکلات پرداختند .

صابری معاون اداری و مالی در سخنانی تأکید کرد: یکی از نکات مهم و اولویت های سازمانی موضوع نظم و امنیت در زندان است که رؤسای زندان ها باید آن را سرلوحه تمام امور قرار دهند و به این مقوله در بازدید و سرکشی از اعزام های قضایی و درمانی توجه و دقت لازم را داشته باشند .

وی تأکید کرد: رؤسای زندان ها درخصوص مددکاری اهتمام ویژه داشته باشند و اطلاعات و اقدامات مددکاران و اطلاعات زندانیان به روز در سیستم ثبت شود.

صابری همچنین در خصوص تعامل سازنده با مراجع قضایی و حضور قضات در زندان ها تأکید کرد.
وی گفت: فعالیت های فرهنگی، قرآنی، ورزشی، هنری، نماز جماعت و آموزش زندانیان و سربازان وظیفه، تکریم ارباب رجوع، میز خدمت و رعایت حقوق شهروندی مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون اداری و مالی در خاتمه سخنان خود در این نشست درخصوص تکریم ارباب رجوع نیزتأکید و اظهار داشت : رئیس، معاون یا مددکار زندان در سالن های ملاقات و همچنین در بین زندانیان حضور مستمر داشته باشند و به سؤالات و درخواست های آنان و خانواده ها پاسخ دهند.