آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول) مناقصه شماره ۱-۹۶

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای تکمیل محوطه سازی ، جاده دسترسی ، انبار و دژبانی پروژه زندان جدید اسفراین را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق دفاتر خدماتی پیشخوان محقق سازند. به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مناقصه عنوان مبلغ برآورد به ریال مدت اجراء
۱-۹۶ تکمیل محوطه سازی و باقی مانده ابنیه زندان جدید اسفراین ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ سه -۳- ماه

 

شرایط مناقصه برای پیمانکاران : دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه پایه ۵

  1. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد:   ۰۳/۱۱/۹۶
  2. مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد:   ۱۰/۱۱/۹۶
  3. مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد:   ۲۸/۱۱/۹۶
  4. بازگشایی پاکت ها:   ۲۹/۱۱/۹۶ ساعت ۱۰ صبح اداره کل زندانهای استان اتاق جلسات
  5. تبصره : کلیه اسناد مناقصه و مدارک لازم شامل پاکات الف،ب،ج را بصورت فایل های ۰۰۰ در سامانه بارگذاری و همچنین پاکت مربوط به ضمانت نامه را به دبیرخانه اداره کل زندانهای استان- جنب دادگستری استان-۰۵۸۳۲۷۴۰۱۳۴ تحویل نمایید.
  • مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها طبق مواد قانون مختار است.

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی