آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول) مناقصه شماره ۲-۹۷

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای تعمیر و تجهیز ندامتگاه اسفراین را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق دفاتر خدماتی پیشخوان محقق سازند. به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مناقصه عنوان مبلغ برآورد به ریال مدت اجراء
۲-۹۷ تعمیر و تجهیز ندامتگاه اسفراین ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۲ ۸ ماه

شرایط مناقصه برای پیمانکاران : دارای گواهی صلاحیت رشته ابنیه و تأسیسات پایه ۵

 1. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد:   27/01/98
 2. مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد:   07/02/98
 3. مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد:   17/02/98
 4. بازگشایی پاکت ها:   18/02/98 ساعت ۱۱ ظهر اداره کل زندانهای استان- سالن جلسات

تبصره : کلیه اسناد مناقصه و مدارک لازم شامل پاکات الف،ب،ج را بصورت فایل های pdf در سامانه بارگذاری و همچنین پاکت مربوط به ضمانت نامه را به دبیرخانه اداره کل زندانهای استان- جنب دادگستری استان-۰۵۸۳۲۷۴۰۱۳۴ تحویل نمایید.

 • مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها طبق مواد قانون مختار است.
 • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول) مناقصه شماره ۳-۹۷

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی در نظر دارد اجرای خرید ، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب زندان شیروان را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت-(ستاد) واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد به آدرس : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد . لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق دفاتر خدماتی پیشخوان محقق سازند. به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شماره مناقصه عنوان مبلغ برآورد به ریال مدت اجراء
۳-۹۷ خرید ، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب زندان شیروان ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۴ ۶ ماه

شرایط مناقصه برای پیمانکاران : دارای گواهی صلاحیت رشته تأسیسات و ابنیه پایه ۵

 1. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد:   27/01/98
 2. مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد:   07/02/98
 3. مهلت ارائه پیشنهاد از طریق سامانه ستاد:   17/02/98
 4. بازگشایی پاکت ها:   18/02/98 ساعت ۱۱ ظهر اداره کل زندانهای استان- سالن جلسات

تبصره : کلیه اسناد مناقصه و مدارک لازم شامل پاکات الف،ب،ج را بصورت فایل های pdf در سامانه بارگذاری و همچنین پاکت مربوط به ضمانت نامه را به دبیرخانه اداره کل زندانهای استان- جنب دادگستری استان-۰۵۸۳۲۷۴۰۱۳۴ تحویل نمایید.

 • مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها طبق مواد قانون مختار است.
 • هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

اداره کل زندانهای استان خراسان شمالی