آگهی مناقصه(نوبت اول و دوم )

آگهی مناقصه(نوبت اول)

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردتامین نیروی موردنیازدرواحد بهداشت ودرمان،نگهبانی و اداری خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۴ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۷/۳/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام خواهدشد.مبلغ برآورداولیه ۳۰۰/۲۴۵/۲۵۴/۹ريال می باشد.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵ريال می باشدکه بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی دروجه ذیحسابی زندانهای خراسان شمالی و یاواریزبه حساب ۲۱۷۱۳۱۱۸۰۷۰۰۹بنام اداره کل زندانهای خراسان شمالی باشد.

آگهی مناقصه(نوبت دوم)
اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظردارد درنظرداردتامین نیروی موردنیازدرواحد بهداشت ودرمان،نگهبانی و اداری خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهتدریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۵ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۷/۳/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام خواهدشد.مبلغ برآورداولیه ۳۰۰/۲۴۵/۲۵۴/۹ريال می باشد.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵ريال می باشدکه بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی دروجه ذیحسابی زندانهای خراسان شمالی و یاواریزبه حساب ۲۱۷۱۳۱۱۸۰۷۰۰۹بنام اداره کل زندانهای خراسان شمالی باشد.

آگهی مناقصه(نوبت اول)
اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردخودروهای موردنیازبرای ایاب وذهاب واعزام وبدرقه خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۴ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۷/۳/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام خواهدشد.مبلغ برآورداولیه ۰۰۰/۴۴۰/۰۰۱/۳ريال می باشد.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۱ريال می باشدکه بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی دروجه ذیحسابی زندانهای خراسان شمالی و یاواریزبه حساب ۲۱۷۱۳۱۱۸۰۷۰۰۹بنام اداره کل زندانهای خراسان شمالی باشد.

آگهی مناقصه(نوبت دوم)
اداره کل زندانهای خراسان شمالی به آدرس بجنورد،روبروی پلیس راه،جنب اداره کل دادگستری درنظرداردخودروهای موردنیازبرای ایاب وذهاب واعزام وبدرقه خودرا ازطریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارنمایدلذاازشرکت های واجدشرایط دعوت می شودجهت دریافت اسنادمناقصه تااخروقت اداری روز دوشنبه ۲۰/۳/۹۵ به آدرس فوق اداره امورمالی وپشتیبانی مراجعه نمایند.ضمناآخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۲۷/۳/۹۵ می باشد.تاریخ گشایش پیشنهادات دراسنادمناقصه اعلام خواهدشد.مبلغ برآورداولیه ۰۰۰/۴۴۰/۰۰۱/۳ريال می باشد.مبلغ تضمین شرکت درمناقصه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۱ريال می باشدکه بایدبه صورت ضمانتنامه بانکی دروجه ذیحسابی زندانهای خراسان شمالی و یاواریزبه حساب ۲۱۷۱۳۱۱۸۰۷۰۰۹بنام اداره کل زندانهای خراسان شمالی باشد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*